SPC Precious Metal Co.,LTD Top

ประกันคุณภาพISO (International Organization for Standardization)

ISO คืออะไร

ISO หรือ International Standardization and Organization คือองค์การมาตรฐานสากล ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1946หรือพ.ศ.2489 มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีวัตถุประสงค์จัดระเบียบการค้าโลกด้วยการสร้างมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

ประเภท ISO

ISO มีด้วยกันหลายระบบ ตั้งแต่ ISO 1-99999 สำหรับ บริษัทเอสพีซีฯ ได้รับมาตรฐาน ISO หลักๆดังนี้

ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่วโลก โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ

ISO 18001 คือ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นซีรีย์หนึ่งของระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและสุขภาพเกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

หลักการบริหาร 8 ประการ

ประโยชน์ ISO

SPC กับ ISO ?

บริษัทเอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด ได้รับการตรวจสอบและรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO จาก NAC ประเทศไทยและบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองศ์กรที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นบรรทัดฐานระดับสากลสำหรับมาตรฐานสูงสุดในด้านผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ และความซื่อสัตย์ ด้วยเอกลักษณ์ทั่วโลก ก่อตั้งจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยปี 2017 บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด ได้รับการรับรองทั้ง 3 ประเภทล่าสุดดังนี้

System
Certificate number
Certified products or services
Place
Period
ISO 9001:2015 TH11/5831.00 The Scopes of Registration Head Office 19/03/2017-19/03/2020
ISO 9001:2015 TH11/5831.01 Trading of Precious Metal,
Plating Chemicals and Tools for Jewelry Industry
Head Office 19/03/2017-19/03/2020
ISO 9001:2015 TH11/5831.02 Production and Refining of Precious Metal :Gold and Silver Factory 19/03/2017-19/03/2020
ISO 9001:2015 TH11/5832.01 Trading of Precious Metal,Plating Chemicals
and Tools for Jewelry Industry
Head Office 19/03/2017-19/03/2020
ISO 9001:2015 TH11/5832.02 Production and Refining of Precious Metal :Gold and Silver Factory 19/03/2017-19/03/2020
ISO 14001:2015 TH13/7079-80 Production and Refining of Precious Metal :Gold and Silver Factory 07/03/2017-23/05/2019
ISO 18001:2007 TH14/8023 Production and Refining of Precious Metal :Gold and Silver Factory 19/03/2017-19/03/2020


RJC (responsible jewellery council)

RJC คืออะไร

RJC คือสภาสากล(ประเทศอังกฤษ) ที่ก่อตั้งในปี 2005 ที่ไม่ได้เล็งผลกำไร แต่เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจจิวเวลรี่ ครอบคลุมถึงสินค้า เพชร ทอง กลุ่มโลหะแพลทินั่ม และการจัดหาวัตถุดิบจิวเวลรี่ต่างๆ ซึ่งองค์กรมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเชื่อมั่นในทุกๆขั้นตอนของธุรกิจจิวเวลรี่ในทุกภูมิภาคท่ามกลางธุรกิจรายใหญ่และรายย่อย ปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 900 บริษัท RJC ได้พัฒนา และรักษามาตรฐานโดยคำนึงถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่อธุรกิจครอบคลุมประเด็นในด้านต่างๆดังนี้

  • รับผิดชอบต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน, มีมาตรฐานเดียวกันที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน จากเหมืองไปจนถึงการค้าปลีก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องเพชรพลอย และอุตสาหกรรมนาฬิกา
  • สินแร่ที่ปราศจากการขัดแย้ง
  • สิทธิมนุษยชน
  • มาตรฐานแรงงานต่างๆ
  • สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ และความปลอดภัย
  • การจัดการความเสี่ยง

ทำไมต้อง RJC

บริษัทจะอยู่ภายใต้การตรวจสอบมาตรฐานข้อเท็จจริงมากขึ้นในทุกภาคส่วน ทั้งด้านลูกค้าหรือผู้บริโภค, หน่วยงานที่กำกับดูแล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อที่ว่าเราสามารถทราบถึงกระบวนการจัดการ ทุกขั้นตอนว่าเป็นอย่างไร RJC ให้การรับรองแด่สมาชิกบริษัทที่ประสบผลสำเร็จในการผ่านข้อทดสอบทุกขั้นตอนอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อเล็งผลต่อยอด ขยายฐานลูกค้า และอีกทั้งยังประกาศรายชื่อบริษัทสมาชิกที่ได้รับใบรับรองผ่านสื่อเว็บไซต์ ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับอย่างแท้จริง นั่นก็คือ การที่บริษัทต่างๆได้ดำเนินกิจการผ่านมาตรฐานในทุกขั้นตอนอย่างจริงจัง และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกลดช่องว่างและความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกได้ เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยชื่อเสียงที่ดีน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า

เราได้อะไรจาก RJC

  • ลดความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทาน(ทั้งด้านประเด็นและการลดช่องว่างปัญหา)
  • รักษาศักยภาพภายในองค์กรและเพิ่มอำนาจในการต่อรองโดยได้รับชื่อเสียงในด้านดี
  • ปฏิบัติตามกฏหมายสากล (US Dodd-Frank, OECD Due Diligence, EU legislation) เป็นการเข้าถึงตลาดที่แท้จริง ซึ่งการไม่มีกฎหมายรับรองความถูกต้องไม่ก่อให้เกิดการเติบโตของการค้า
  • เรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาใหม่ๆ (จากการอบรมสมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสัมมนาผ่านเว็บไซต์ของคุณ)

SPC กับ RJC

สำหรับวงการอุตสาหกรรมโลหะมีค่าและจิวเวลรี่ในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2013 บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด เป็นบริษัทสมาชิกรายแรกๆที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก RJC ในด้านการค้าและการสกัด สินค้าโลหะมีค่า กลุ่ม ทองคำ และแพลทินั่ม โดยได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ตามข้อกำหนดจาก RJC ในทุกๆ ขั้นตอน บริษัทมีความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบธุรกิจด้วยจริยธรรม ผ่านระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการของเรา มีคุณภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการจัดการ ได้ถึงขั้นมาตรฐานระดับสากลจาก RJC


ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลกี่ยวกับ RJC


KYC (Know Your Customer)

KYC คืออะไร

KYC คือเอกสารที่ให้ลูกค้าของบริษัทนั้นๆทำการกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม หรือติดต่อธุรกิจ เพื่อเป็นการยืนยันว่าบุคคลท่านนี้ มีตัวตนจริง ข้อมูลถูกต้องตามที่แจ้ง และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นจากการโจรกรรม ช่วยในการป้องกันการปลอมแปลง แอบอ้าง ใช้ข้อมูล รวมถึงการโกง เป็นต้น

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับ KYCIDC (Identification Of A Customer Form)

IDC คืออะไร

IDC คือ เอกสาร ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ปปง. อ้างอิง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2555 เป็นการระบุและยืนยันตัวตนของลูกค้าเพื่อการรวบรวมข้อมูลรอบด้านของลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีการติดต่อธุรกรรมใดๆ กับบริษัทนั้นๆรวมทั้งคู่ค้า.

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับ IDCCall Center

02-530-7373

Precious Metal

515-518

Plating Chemicals
Tools & Equipments

563 - 565

Assay Laboratory
Services & Refining

561-562

คู่ค้าธุรกิจของเรา
Copyright @ 2017 SPC Precious Metal Co., Ltd