SPC Precious Metal Co.,LTD Top

สารจากกรรมการผู้จัดการ
คุณทรงเกียรติ วัฒนวิทย์


โดยภาพรวมราคาทองคำ ปี 2559 มีความผันผวนสูงมาก ซึ่งเกิดจากปัจจัยสำคัญประกอบหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ภาวะความไม่สงบในตะวันออกกลาง การชะงักงันทางเศรษฐกิจที่เป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการ Brexit ของอังกฤษออกจากกลุ่ม EU การเปลี่ยนแปลงผู้นำสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

สำหรับปี 2560 คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นและราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น และเชื่อมั่นว่าการซื้อหรือลงทุนทองคำ ยังคงให้ผลตอบแทนที่ดี

สำหรับปี 2560 คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นและราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้น และเชื่อมั่นว่าการซื้อหรือลงทุนทองคำ ยังคงให้ผลตอบแทนที่ดี

ในด้านการบริหารงาน บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า พร้อมกับเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ตลอดจนสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมด้วย

คุณทรงเกียรติ วัฒนวิทย์

Call Center

02-530-7373

Precious Metal

515-518

Plating Chemicals
Tools & Equipments

563 - 565

Assay Laboratory
Services & Refining

561-562

คู่ค้าธุรกิจของเรา
Copyright @ 2017 SPC Precious Metal Co., Ltd