SPC Precious Metal Co.,LTD Top

สมัครงาน

สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน
ได้ที่ :


บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ "สมัครงาน"
1517 ทาวน์อินทาวน์ ซอย 3/1 ลาดพร้าว 94 ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310, ประเทศไทย


 • โทรศัพท์: 02-5307373-5

 • แฟกซ์: 02-5303721
 • สำนักงานใหญ่ (HEAD OFFICE)

  1517 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
  เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30 -17:30 น.

 • โทรศัพท์: 02-5307373-5

  • 1. หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป (1)

   รายละเอียดงาน

   - ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน และใบวางบิลให้ถูกต้อง พร้อมลงนามก่อนส่งเอกสารให้กับลูกค้า
   - ตรวจสอบรายงานการขายประจำวันให้ถูกต้องตรงกับ SAPและรายงานการขายประจำวัน
   - จัดทำรายงานต่างๆเพื่อใช้เป็นรายละเอียดประกอบงบการเงิน
   - จัดทำและตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   คุณสมบัติ

   - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักบัญชีที่ได้รับการรับรองโดยทั่วไป
   - สามารถวางแผนควบคุมงาน และจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
   - มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นดี
   - ปฏิบัตงานอย่างซื่อตรง เป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
   - ใฝ่หาโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ เปิดกว้าง และแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ในการช่วยเหลือ/แนะนำเพื่อนร่วมงาน
   - สามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
   - มีความรู้ความสามารถ ในการใช้ระบบบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น SAP, EXPRESS เป็นต้น
   - มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หากปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   สวัสดิการ

   - ชุดยูนิฟอร์ม
   - กองทุนเงินทดแทนสำรองเลี้ยงชีพ
   - ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
   - การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
   - สวัสดิการเครื่องดื่ม (กาแฟและโอวัลติน)
   - โบนัส และ ปรับเงินเดือนสำหรับพนักงานทำงานครบ 1 ปี ยกเว้นตำแหน่งพนักงานขายจะได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่น

  • 2. พนักงานแผนกบัญชี (2)

   รายละเอียดงาน

   -

   คุณสมบัติ

   -

   สวัสดิการ

   - ชุดยูนิฟอร์ม
   - กองทุนเงินทดแทนสำรองเลี้ยงชีพ
   - ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
   - การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
   - สวัสดิการเครื่องดื่ม (กาแฟและโอวัลติน)
   - โบนัส และ ปรับเงินเดือนสำหรับพนักงานทำงานครบ 1 ปี ยกเว้นตำแหน่งพนักงานขายจะได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่น

  • 3. หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (1)

   รายละเอียดงาน

   -

   คุณสมบัติ

   -

   สวัสดิการ

   - ชุดยูนิฟอร์ม
   - กองทุนเงินทดแทนสำรองเลี้ยงชีพ
   - ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
   - การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
   - สวัสดิการเครื่องดื่ม (กาแฟและโอวัลติน)
   - โบนัส และ ปรับเงินเดือนสำหรับพนักงานทำงานครบ 1 ปี ยกเว้นตำแหน่งพนักงานขายจะได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่น

  • 4. ตำแหน่ง พนักงานแผนกบัญชีทั่วไป-เจ้าหนี้ (1)

   รายละเอียดงาน

   - ดำเนินการสรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลังคน รวมถึงประสานงานกับผู้สมัครเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน
   - ดำเนินการในส่วนของเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและว่าจ้าง
   - ดูแลรับผิดชอบในการดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และฝึกอบรมพนักงานประจำปี
   - บันทึก รวบรวม และจัดทำเกี่ยวกับใบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (JD)และเอกสารฝึกอบรมพนักงานตามหน้าที่ (OJT)
   - แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

   คุณสมบัติ

   - เพศ ชายหรือหญิง
   - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   - มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านฝึกอบรม, สรรหาว่าจ้าง, กฎหมายแรงงาน และงานประกันสังคมเบื้องต้น
   - สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
   - สามารถทำงานคนเดียว และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
   - มีความสามารถในเรื่องการประสานงานภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี
   - มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
   - มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกียวข้องกับการปฏิบัติงานได้
   - ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

   สวัสดิการ

   - ชุดยูนิฟอร์ม
   - กองทุนเงินทดแทนสำรองเลี้ยงชีพ
   - ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
   - การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
   - สวัสดิการเครื่องดื่ม (กาแฟและโอวัลติน)
   - โบนัส และ ปรับเงินเดือนสำหรับพนักงานทำงานครบ 1 ปี ยกเว้นตำแหน่งพนักงานขายจะได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่น  โรงงานอมตะ(AMATA FACTORY)

  700/122 หมู่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
  เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 9:00 -17:30 น.

 • โทรศัพท์: 02-5307373-5

  • 1. ผู้ช่วยนักเคมี นักบำบัดน้ำเสีย (1)

   รายละเอียดงาน

   -

   คุณสมบัติ

   - เพศชายเท่านั้น(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว/เรียน ร.ด. และไม่มีประวัติอาชญากรรม)
   - อายุ 21 ปีขึ้นไป
   - การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
   - มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
   - มีความอดทน สามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
   - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
   - สามารถเริ่มงานได้ทันที

   สวัสดิการ

   - ชุดยูนิฟอร์ม
   - กองทุนเงินทดแทนสำรองเลี้ยงชีพ
   - ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
   - การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
   - สวัสดิการเครื่องดื่ม (กาแฟและโอวัลติน)
   - โบนัส และ ปรับเงินเดือนสำหรับพนักงานทำงานครบ 1 ปี ยกเว้นตำแหน่งพนักงานขายจะได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่น

  • 2. พนักงานแผนกการผลิต (10)

   รายละเอียดงาน

   -

   คุณสมบัติ

   - เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว/เรียน ร.ด. และไม่มีประวัติอาชญากรรม)
   - อายุ 21-40 ปี
   - การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
   - สุขภาพร่างกายแข็งแรง
   - มีความอดทน สามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
   - สามารถเริ่มงานได้ทันที
   - สามารถทำงานเป็นกะได้

   สวัสดิการ

   - ชุดยูนิฟอร์ม
   - กองทุนเงินทดแทนสำรองเลี้ยงชีพ
   - ประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
   - การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
   - สวัสดิการเครื่องดื่ม (กาแฟและโอวัลติน)
   - โบนัส และ ปรับเงินเดือนสำหรับพนักงานทำงานครบ 1 ปี ยกเว้นตำแหน่งพนักงานขายจะได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่น  Call Center

  02-530-7373

  Precious Metal

  515-518

  Plating Chemicals
  Tools & Equipments

  563 - 565

  Assay Laboratory
  Services & Refining

  561-562

  คู่ค้าธุรกิจของเรา
  Copyright @ 2017 SPC Precious Metal Co., Ltd