SPC Precious Metal Co.,LTD Top


ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โลหะมีค่า

Precious Metal Assaying Laboratory
บริษัท เอส.พี.ซี พรีเซียส เมททอล จำกัด เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ของโลหะมีค่า(PRECIOUS METAL) เช่น ทองคำ, เงิน, แพลเลเดียม, แพลทินัม และโลหะมีค่า อื่นๆ โดยมีอุปกรณ์ ในการวิเคราะห์ที่ครบครันและทันสมัย อันได้แก่ เครื่อง ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer), เครื่อง AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer) และเครื่อง Automatic Titration โดยบุคคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการทดสอบวิเคราะห์โลหะมีค่า, การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า โดยใช้เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าต่างๆ ดังนี้


1. วิธีทาง SPECTROSCOPY
1.1 Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)

ใช้วิเคราะห์หาค่าของโลหะต่างๆ เช่น แพลเลเดียม, แพลทินัม, รูทิเนียม, ทองแดง, นิกเกิล, เหล็ก, โคบอลต์, ดีบุก, สังกะสี, แมงกานีส, แคดเมียม, ตะกั่ว เป็นต้น สามารถวัดค่าความบริสุทธิ์ของโลหะได้ถึงระดับ ppm (part per million)

1.2 Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES)

ใช้วิเคราะห์หาความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่าอย่างละเอียด มีความถูกต้องแม่นยำสูง เช่น วิเคราะห์หาปริมาณทอง ปริมาณนิกเกิลใน เนื้อเงิน หรือองค์ประกอบของโลหะทั้งหมด สามารถวัดค่าความบริสุทธิ์ของโลหะได้ถึงระดับ ppb (part per billion)

1.3 X-Ray Fluorescence

X-Ray Fluorescence Spectrometry หรือ XRF เป็นเทคนิคที่ใช้ในการหาชนิดและปริมาณของธาตุในสารตัวอย่างทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลวและสารแขวนลอยได้ เทคนิค XRF อาศัยหลักการของการที่เมื่อรังสี X ที่มีพลังงานสูงไปกระทบชิ้นงานทำให้ชิ้นงานเกิดการปล่อยโฟตอนออกมา (fluoresced) เนื่องจากโฟตอนที่ถูกปล่อยออกมากจากธาตุต่างชนิด ในชิ้นงานจะมีความยาวคลื่น(พลังงาน) เฉพาะสำหรับธาตุนั้นๆ จึงทำให้สามารถบ่งชี้ชนิดของธาตุที่มีอยู่ในตัวอย่างได้ ทั้งนี้ปริมาณโฟตอนเปล่งออกมาขึ้นอยู่กับปริมาณของธาตุนั้น ในสารตัวอย่างข้อมูลนี้จึงสามารถนำมาวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุแต่ละชนิด หรือ วัดค่าความบริสุทธิ์ แต่วิเคราะห์ได้เฉพาะส่วนประกอบบริเวณพื้นผิวนอกของชิ้นงานความลึกไม่เกิน 100 ไมครอน ค่าที่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิว รูปร่างของวัตถุ และตัวอย่างมาตรฐานที่ใช้ในการปรับเทียบ มีความแม่นยำ รวดเร็ว ไม่มีการสูญเสียเนื้อของตัวอย่าง


2. วิธีทาง POTENTIOMETRY
Auto Titration
ใช้วิเคราะห์หาความบริสุทธิ์ของเงินได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับ
3. วิธี FIRE ASSAY (CUPELLATION)
เป็นวิธีที่ถือว่ามีความถูกต้องแม่นยำสูงที่สุดในการวิเคราะห์หาความบริสุทธิ์ของทองคำ และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือให้เป็น วิธีมาตรฐานสากล


Call Center

02-530-7373

Precious Metal

515-518

Plating Chemicals
Tools & Equipments

563 - 565

Assay Laboratory
Services & Refining

561-562

คู่ค้าธุรกิจของเรา
Copyright @ 2017 SPC Precious Metal Co., Ltd